شبهای حضور میهمانان کشورهای غیر متعهد مناسبترین فرصت برای بانگ های شبانه است

نامه های متعددی به سران کشورهای غیر متهد برای درخواست برای دیدار از آقایان موسوی و کروبی ارسال شده است ولی هیچ کدام انها نمی تواند پیام ما را به خوبی فریادهای شبانه به میهمانان جمهوری اسلامی برساند. برای چند شبی که تهران مملو از ناظران و خبرنگاران بین المللی است پیام خود را با فریادی برخاسته از ته دل فریاد کنیم . آنکه می خواهد الله و اکبر بگوید تا آنکه می خواهد نقی بخواند اگر در این شبها هم آواز شوند طوفانی در خواهد گرفت که کمترین نتیجه آن شرمندگی جمهوری اسلامی در مقابل میهمانان خواهد بود. اگر با این حرکت موافقید منتظر کسی نشوید، زمان تنگ است ، دست بکار شویم و ابزار مجازی را بکار گیریم و این ایده را در سطح شهر به پرواز در آوریم.  هفتم ، هشتم، نهم و دهم شهریور چند هزار نفر در تهران جمع خواهند شد. این فرصت از آن ماست و نباید هدر رود.

Advertisements